ภาพกิจกรรม
การอบรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ ดำเนินการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2565,15:46   อ่าน 259 ครั้ง