สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ต้นเกตุเด่นตระหง่าน แหล่งสืบสานพระปริยัติธรรม