พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
๑.จัดการศึกษาแบบบูรณาการให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันระหว่างวิชาพระปริยัติธรรม และวิชาสามัญ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางพระปริยัติธรรม และสามัญศึกษาอย่างยั่งยืน
๓.จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๔.จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นไทย มุ่งอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖.พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
๗.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๘.ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน วัด ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (objective)
1.ผู้เรียนเป็นศาสนทายาที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในดำรงชีวิต
2.หลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัดและความต้องการขอผู้เรียน ชุมชน และสังคม
3.มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
4.ผู้เรียนมีจิตสำนึกของความเป็นไทย มุ่งอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา
6.พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
7.พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8.วัด ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
อัตลักษณ์ของผู้เรียน
กตัญญูกตเวที