วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
      โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ มุ่งสร้างศาสนทายาทที่ดี เลิศทางพระปริยัติธรรม บูรณาการสามัญศึกษา สืบสานความเป็นไทย ครูเป็นมืออาชีพ ก้าวสู่เทคโนโลยี ประสานความร่วมมือกับชุมชน ดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ปรัชญาโรงเรียน
“กตัญญู มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม”
หมายความว่า การสร้างพื้นฐานจิตใจให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี