หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดทำการเรียนการสอนในแผนกภาษาบาลี แผนกนักธรรม และแผนกสามัญ โดยเปิดช่วงการเรียนดังนี้
- แผนกภาษาบาลี เปิดเวลา    ๐๘.๓๐ น. –  ๑๐.๓๐ น.    หยุดเรียนวันพระ และวันอาทิตย์
- แผนกสามัญ      เปิดเวลา    ๑๒.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น.    หยุดเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
- แผนกนักธรรม  เปิดเวลา    ๑๙.๐๐  น. – ๒๐.๒๐  น.หยุดเรียนวันพระ และวันอาทิตย์